Otázky a odpovědi

Klienti se nás opakovaně ptají na stejné dotazy, proto jsme zde pro Vás připravili seznam nejčastěji kladených otázek a odpovědi na ně. V případě, že zde nenaleznete odpověď na Váš dotaz, neváhejte se na nás přímo obrátit. Rádi Váš dotaz zodpovíme písemně, emailem či telefonicky.

Nejčastější otázky

Společnost JUSTRINON MANAGEMENT a.s. neznám, nikdy jsem s ní žádnou smlouvu neuzavřel/a, proč mě tedy vyzývá k úhradě dluhu? Obdržel/a jsem výzvu k plnění od společnosti JUSTRINON MANAGEMENT a.s., co mám dělat? Proč se Vám nemohu dovolat? Proč jste mi doposud neodpověděli na e-mail či dopis? Domluvil/a jsem se s Vaším pracovníkem na splácení svého dluhu formou splátek, ale doposud mi splátkový kalendář nepřišel. Jak mám dál postupovat? Proč mám hradit vyšší částku, než jaká byla uvedena v oznámení o postoupení pohledávky?
Jakým způsobem je můj závazek úročen? Jak mám postupovat v případě, že chci svou situaci řešit a závazek co nejdříve uhradit? Jak mám řešit svůj závazek, když jsem v těžké finanční situaci a nemohu svůj dluh uhradit najednou? Může za mě řešit dluh jiná osoba? Jak mi můžete pomoci s řešením závazku, nemám-li dostatek peněz na zaplacení celé dlužné částky? Týká se Milostivé léto mé pohledávky u společnosti JUSTRINON MANAGEMENT a.s.?
Proč nemůžete ihned potvrdit přijetí splátky na Váš účet? Co mám udělat pro to, abych se vyhnul nařízenému soudnímu jednání? Co se stane, nebudu-li nijak aktivní v řešení dluhu? Může být navržena exekuce i přesto, že svůj dluh řádně a včas splácím? Proč jsem neobdržel/a žádné Oznámení o postoupení pohledávky nebo výzvu?

A jejich odpovědi

Společnost JUSTRINON MANAGEMENT a.s. neznám, nikdy jsem s ní žádnou smlouvu neuzavřel/a, proč mě tedy vyzývá k úhradě dluhu?
Společnost JUSTRINON MANAGEMENT a.s. se řadu let zabývá odkupem bankovních pohledávek. Váš dluh u původního věřitele (banky) byl postoupen novému věřiteli na základě smlouvy o postoupení pohledávky. JUSTRINON MANAGEMENT a.s. odkoupila Váš závazek a je proto nyní oprávněna podnikat kroky v rámci jeho vymáhání. Pokud jste od nás obdržel/a výzvu k plnění, doporučujeme Vám se co nejdříve spojit s našimi poradci, kteří Vám poradí s možností vypořádání Vašeho závazku.
Obdržel/a jsem výzvu k plnění od společnosti JUSTRINON MANAGEMENT a.s., co mám dělat?
Doporučujeme Vám co nejdříve uhradit závazek dle pokynů ve výzvě k plnění, případně se spojit s našimi specialisty na telefonu, kteří se s Vámi domluví na možnosti řešení Vašeho dluhu. Správu nevýkonného úvěru vykonává advokát pod AK G legal, s.r.o. Kontaktní údaje, na něž se můžete obracet s veškerou komunikací jsou:
Proč se nemohu dovolat?
Pokud se nemůžete dovolat, je to zapříčiněné tím, že jsou vyřizovány požadavky klientů, kteří se dovolali před Vámi. V tomto případě Vám zavoláme zpět jakmile to bude možné. Případně můžete využít i další kontakty, např. email nebo kontaktní formulář uvedený na webových stránkách.
Proč jste mi doposud neodpověděli na e-mail či dopis?
V tomto případě naši poradci vyřizují žádosti klientů, kteří se na nás obrátili před Vámi. Nemusíte se však obávat, Vaše žádost bude zpracována v co nejkratší možné době a poté se Vám ozveme nazpět s odpovědí, návrhem řešení či sdělením dalšího postupu.
Domluvil/a jsem se s Vaším pracovníkem na splácení svého dluhu formou splátek, ale doposud mi splátkový kalendář nepřišel. Jak mám dál postupovat?
V tomto případě hraďte splátky, tak jak jste se domluvil/a s naším pracovníkem. Splátkový kalendář Vám bude zaslán v co nejbližším termínu.
Proč mám hradit vyšší částku, než jaká byla uvedena v oznámení o postoupení pohledávky?
Částka uvedená v oznámení o postoupení pohledávky může být v některých případech vyčíslena bez příslušenství této pohledávky (tedy úroku, úroku z prodlení a případně i nákladů spojených s uplatněním pohledávky). V takovém případě částka uvedená v oznámení o postoupení pohledávky zpravidla odpovídá výši postoupené jistiny pohledávky, případně včetně poplatků a smluvních pokut. Nebyla-li pohledávka v takto vyčíslené výši z Vaší strany bezodkladně po doručení předmětného oznámení zcela uhrazena, máme právo po Vás požadovat i zaplacení veškerého, byť v oznámení o postoupení pohledávky nevyčísleného, příslušenství postoupené pohledávky. Námi uplatňované nároky však vždy vyplývají ze smlouvy, kterou jste uzavřel/a s původním věřitelem, a jsou tedy oprávněné.
Jakým způsobem je můj závazek úročen?
Úročení dluhu je vždy závislé na konkrétních ujednáních ve smlouvě, kterou jste uzavřel/a s původním věřitelem. Přesné informace o úročení Vašeho dluhu najdete například v předžalobní upomínce nebo Vám je poskytnou naši poradci. Zpravidla je jistina dluhu úročena řádným úrokem, k jehož úhradě jste se zavázal/a ve smlouvě a který představuje cenu půjčených peněz. O tento úrok se navyšuje půjčená a nezaplacená část jistiny. Za každý den, ve kterém jste v prodlení s úhradou dlužné částky nebo splátky, je k Vaší tíži účtován také úrok z prodlení v zákonné výši (u fyzických osob – podnikatelů či právnických osob výjimečně ve výši smluvní). Doporučujeme Vám se co nejdříve spojit s našimi poradci a dohodnout se na řešení Vaší situace.
Jak mám postupovat v případě, že chci svou situaci řešit a závazek co nejdříve uhradit?
V případě, že se rozhodnete svou situaci řešit a dluh splatit najednou, zašlete částku odpovídající celkovému dluhu na určený bankovní účet s příslušným variabilním symbolem. Výši dluhu a lhůtu pro zaplacení včetně bankovního spojení naleznete v dopise, který jste od nás obdržel. V případě, že již lhůta stanovená v dopise uplynula, obraťte se na naše specialisty na telefonu, kteří Vám pohledávku vyčíslí.
Jak mám řešit svůj závazek, když jsem v těžké finanční situaci a nemohu svůj dluh uhradit najednou?
Do těžké finanční situace se může dostat každý z nás, a proto vyvíjíme maximální snahu o co nejefektivnější řešení. V rámci restrukturalizace závazku našim klientům, pokud je to v dané situaci možné, nabízíme možnost rozložení celkového dluhu do menších pravidelných splátek, přičemž bereme do úvahy aktuální platební možnosti klienta a celkovou výši dluhu. Při pravidelném a včasném splácení jsou tak naši klienti chráněni před navyšováním dluhu o náklady soudního řízení při jeho řešení soudní cestou. Obraťte se co nejdříve na naše poradce, kteří s Vámi domluví podmínky případného splátkového kalendáře.
Může za mě řešit dluh jiná osoba?
Jakékoliv informace spojené s naším klientem nejsou v žádném případě podávány třetím osobám, které k tomuto úkonu nebyly klientem zmocněny. Pokud tedy chcete, aby za Vás závazky řešila třetí osoba (příbuzní, známí, …), je třeba nám doložit plnou moc k zastupování v rámci daného případu. Plná moc musí obsahovat Váš úředně ověřený podpis.
Jak mi můžete pomoci s řešením závazku, nemám-li dostatek peněz na zaplacení celé dlužné částky?
Naše společnost klade důraz na smírné řešení vztahů a intenzivní komunikaci se svými klienty, a proto svým klientům zpravidla nabízíme možnost řešení závazku formou
  • notářského zápisu – klient svůj dluh vůči JUSTRINON MANAGEMENT a.s. uzná formou listinného zápisu v notářské kanceláři. Notářský zápis klientovi umožňuje splacení celé dlužné částky v pravidelných měsíčních splátkách. V rámci sepisu notářského zápisu je klient vyzván k úhradě zákonem stanoveného poplatku notářské kanceláři. Při řádném (pravidelném) hrazení dohodnutých splátek se klient nemusí obávat exekuce. V případě, že by však klient nehradil řádně nebo včas, může být pohledávka předána k vymáhání soudnímu exekutorovi.
  • splátkového kalendáře – místo splacení celé dlužné částky najednou je dluh rozložen do menších pravidelných splátek. Při vytváření splátkového kalendáře se snažíme vyjít vstříc finančním možnostem klientů a výši splátek jim přizpůsobit. Touto formou lze řešit především nízké dluhy vůči věřiteli. Při řádném (pravidelném) hrazení dohodnutých splátek nebude dluh řešen soudně a klient se nemusí obávat exekuce.
  • soudního smíru – i v situacích, kdy je dluh již předmětem soudního řízení, jsme v případě zájmu klienta o smírné vyřešení věci ochotni sepsat dohodu účastníků řízení (tedy dohodu mezi JUSTRINON MANAGEMENT a.s. a klientem) o smíru, v rámci které je sjednána úhrada dluhu ve splátkách. O schválení tohoto smíru následně rozhodne soud.
Týká se Milostivé léto mé pohledávky u společnosti JUSTRINON MANAGEMENT a.s.?
Milostivé léto je označení pro období tříměsíční lhůty (od 28. října 2021 do 28. ledna 2022), ve které je možné splatit dlužnou částku jen ve výši jistiny s poníženými paušálními náklady. Umožňuje dlužníkům zbavit se povinnosti platit další příslušenství včetně plných nákladů za vedení exekuce. Týká se však pouze pohledávek, které jsou vymáhány soudním exekutorem a kde je věřitelem Česká republika a další veřejnoprávní subjekty, jako např. zdravotní pojišťovna nebo státní podniky. Dluhů, na něž vedou exekuce oprávnění, kteří jsou soukromou osobou, se tato akce netýká.

Dluhů se v rámci Milostivého léta zbaví dlužník tím, že zaplatí jistinu dluhu (případně doplatí její zbytek) a na nákladech exekuce uhradí paušální částku 907,50 Kč. Ušetří tím případné penále, úroky za pozdní splácení či další sankce.

Doporučujeme kontaktovat soudního exekutora se žádostí o vyčíslení jistiny, sdělení jeho platebních údajů, a ve vymezeném období využít Milostivého léta úhradou jistiny a paušálního poplatku za náklady exekuce.
Proč nemůžete ihned potvrdit přijetí splátky na Váš účet?
Rádi Vám potvrdíme, že jsme platbu obdrželi, není to však možné okamžitě. Přijatá platba se spáruje s Vaším dluhem za tři pracovní dny. Nejprve dochází k zúčtování bezhotovostního platebního styku mezi bankami. Poté je platba přiřazena k Vašemu dluhu, avšak pouze v případě, že jsou uvedeny správně identifikátory platby. Pokud při zadání platby uvedete některý z identifikátorů (například variabilní symbol) chybně, pak nejsme schopni Vaši platbu ihned jednoznačně identifikovat. Proto může trvat až několik dalších dnů, než se nám příchozí platbu podaří správně přiřadit. Následně je informace o Vámi uhrazené částce propsána do interního systému. Pro urychlení procesu je možné doložit doklad o odeslané platbě. V případě, že hradíte platbu složenkou, je proces ještě delší. Z tohoto důvodu preferujeme bezhotovostní převod. Upozorňujeme také, že složenky nevystavujeme a k úhradě je nutné využít složenky České pošty, a.s.
Co mám udělat pro to, abych se vyhnul nařízenému soudnímu jednání?
V případě, že jste již obdržel předvolání k soudnímu jednání u příslušného soudu, obraťte se co nejdříve na naše poradce, kteří s Vámi domluví možnosti mimosoudního ukončení sporu. Pokud společně dojdeme ke smírnému řešení Vašeho dluhu, požádáme soud o zrušení nařízeného jednání a Váš dluh tak nebude dále navyšován o další náklady soudního řízení za právní úkony ve věci. Upozorňujeme však, že zrušení již nařízeného jednání je zcela na rozhodnutí soudu.
Co se stane, nebudu-li nijak aktivní v řešení dluhu?
Pokud budete i nadále přehlížet Vaše závazky u JUSTRINON MANAGEMENT a.s., bude se celková splatná částka každý den dále navyšovat o úroky z prodlení a také o úroky z úvěru, byly-li sjednány ve smlouvě uzavřené mezi Vámi a původním věřitelem. Budeme nuceni přistoupit k soudnímu vymáhání pohledávky a následnému vymáhání dluhu prostřednictvím exekutora. Váš dluh se tak navýší o soudní výlohy, náklady soudního řízení a náklady exekučního řízení. Doporučujeme Vám se co nejdříve spojit s našimi poradci a svou situaci začít okamžitě řešit.
Může být navržena exekuce i přesto, že svůj dluh řádně a včas splácím?
Pokud své závazky řádně a včas, dle smluveného (řádně uzavřeného) splátkového kalendáře, splácíte, pak nemáme žádný důvod k předání případu exekutorovi. Vaše splátka pravděpodobně nebyla jednoznačně identifikována, a proto jsme ji nemohli správně započítat na Váš dluh. Pro ověření nám zašlete doklad o provedené platbě poštou nebo emailem.
Proč jsem neobdržel/a žádné Oznámení o postoupení pohledávky nebo výzvu?
Výzvy Vám byly zasílány na poslední známou adresu, která byla JUSTRINON MANAGEMENT a.s. předána od předchozího věřitele. V případě, že došlo ke změně Vaší adresy, je Vaší povinností i ve Vašem zájmu tuto skutečnost nahlásit věřiteli.

Kontaktní formulář